(Ilustrační fotografie od freestocks.org na Pexels.com.)

Efektivní a systematický nástroj pro komunikaci magistrátu s komisemi městských částí přináší nový on-line systém. Aplikace umožňuje digitalizaci zápisů, přehledně eviduje požadavky komisí a generuje možnost kontroly stavu jejich řešení. Nový software, který tak přispívá k operativnějšímu řešení požadavků a podnětů komisí, funguje od letošního ledna.

Hlavním důvodem, proč jsme se pustili do digitalizace a systematizace zápisů komisí městských částí, je snaha zefektivnit a zrychlit jejich komunikaci s příslušnými odbory magistrátu. Jejich lepší spolupráce, efektivnější a operativnější řešení požadavků, zpětná vazba – to vše se v konečném důsledku projeví ve službě, kterou komise městských částí a úředníci města pro občany vykonávají,“ říká autor systému radní Miloslav Tichý.

Aplikace vznikla jako jednotný nástroj pro vnitřní komunikaci všech dvaceti sedmi komisí městských částí, magistrátu i jeho městských společností. Umožňuje vkládat zápisy, evidovat požadavky, stav jejich řešení a generovat docházku členů KMČ. K podnětům komisí je možné přikládat i dokumenty a fotografie. „Předsedové všech komisí už dlouho volali po zpřehlednění jednotlivých požadavků ze zápisů i stavu jejich plnění, a to vše nová aplikace poskytuje. Formuláře a šablony jsou jednotné a aplikace se tak stala úžasným komunikačním kanálem mezi jednotlivými komisemi, jejich členy a příslušnými odbory magistrátu,“ pochvaluje si nový systém Václav Kryl, předseda KMČ Řepčín. „Nová on-line aplikace nám přináší větší jistotu, že se žádostmi komise bude někdo zabývat a že nebude docházet k časovým prodlevám při jejich řešení. Díky ní je také mnohem snadnější ihned pozorovat stav projednávané záležitosti a její výsledek. Už během prvního měsíce fungování této aplikace jsem zaznamenal velký posun dopředu. Všichni jsme si jej vyzkoušeli a byli schopni se systému přizpůsobit a pracovat v něm,“ objasňuje Josef Kaštil, předseda KMČ Tabulový vrch.

On-line systém se tak stal novým kvalitním pomocníkem pro práci komisí, samosprávy a magistrátu. Vedení města si tak může odškrtnout další splněný úkol z oblasti zavádění moderních systémů plánování a řízení s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb občanům, k němuž se zavázalo ve svém programovém prohlášení. Aplikace by mohla být navíc časem přístupná i veřejnosti. „Do budoucna bychom rádi systém rozšířili o diskuzní fórum, propojili jej s aplikací Hlášení závad a navázali na projekt Estetizace veřejných prostranství.,“ doplňuje radní Tichý.

Komise městských částí fungují jako hlavní pojítko mezi samosprávou a občany. Na základě připomínek obyvatel předkládají radním a magistrátu podněty. Na svých jednáních komise projednávají například nedostatky v jednotlivých lokalitách města a navrhují řešení, která považují za nejvhodnější. V roce 2022 je pro KMČ v městském rozpočtu vyčleněno 15,2 milionu korun. Každá ze sedmadvaceti komisí si tak sama rozhoduje o užití částky v objemu 565 tisíc korun, ze které je konkrétně 300 tisíc určeno na projekty estetizace a 150 tisíc míří do oprav chodníků. „Tento způsob financování, který jsme zavedli v roce 2018, se dobře osvědčil a v komisích si jej pochvalují. Kromě toho s nimi řešíme podněty také osobně přímo na místě. Pořádáme výjezdní zasedání v městských částech a také jednání rady města se pravidelně účastní předsedové KMČ,“ popisuje fungování komisí a samosprávy náměstkyně primátora Eva Kolářová.

Komise městských částí zřizuje Rada města Olomouce jako poradní orgán v souladu se zákonem o obcích. Jednání komisí městských částí jsou vždy veřejná. Termíny a místa jednání jednotlivých komisí jsou zveřejňovány na začátku kalendářního roku v Olomouckých listech, na webových stránkách města a ve vývěskách komisí.

Další informace o komisích městských částí v Olomouci jsou k dispozici na webu města v odkazu https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce
vedoucí oddělení mediální komunikace
tisková mluvčí