Ilustrační fotografie od Markus Spiske na Pexels.com

Desítky let vědí politici, odborníci i laická veřejnost, že bez východní tangenty dříve či později zcela zkolabuje doprava v několika olomouckých čtvrtích. Přesto, že se o zásadním významu této stavby ví a verbálně se jí přiznává strategická důležitost, je dnes realizace této stavby fatálně ohrožena. To vše se odehrává bez veřejného zájmu, odborné diskuze a povšimnutí volených představitelů města. 

Za pár dnů vyprší lhůta, v rámci níž mohou uplatnit různé dotčené subjekty své připomínky a námitky vůči návrhu opatření obecné povahy (OOP) „OLMA, a.s. – změna ochranného pásma vodního zdroje II. stupně – rozšíření – další“. Ze lhůt specifikovaných v návrhu OOP vyplývá, že subjekty dotčené důsledky OPV mohou své připomínky a námitky podávat do pondělí 7. listopadu 2022. Samotný proces přípravy OOP, jeho zveřejnění a potenciální vyhlášení probíhá zcela nenápadně, ačkoliv důsledky tohoto opatření mohou mít fatální dopad nejen na území, kterého se opatření bezprostředně týká, nýbrž na celé město Olomouc a jeho široké okolí.

Rozšíření ochranného pásma vodních zdrojů zahrnuje i plochy východní tangenty. Ochranné pásmo by znamenalo zásadní omezení v jakékoliv další činnosti v tomto území. Hned prvním z pravidel v takovém ochranném pásmu je to, že „přípustná je zde pouze výstavba zařízení, souvisejících s jímáním, čerpáním a úpravou podzemní vody“. Zakázáno je hnojení, nesmí se narušovat půdní vrstvy a pásmo vymezuje dokonce i provoz na již existujících komunikacích: „dopravními značkami se vyjádří zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody…“

I z laického hlediska je tedy zjevné, že opatření představují zásadní omezení v území, které ovlivňují nejen jakékoliv budoucí záměry mnoha desítek subjektů včetně zásadního vstupu do jejich práv s ekonomickými důsledky, nýbrž i v území dnes běžné činnosti od podnikání, přes dopravu až po zemědělskou činnost. Z hlediska veřejného zájmu však navíc představují faktickou stavební uzávěru v území, v němž je navíc veškerá činnost podřízena souhlasnému vyjádření jediného soukromého subjektu, společnosti Olma.

Toto vše považuji za mimořádně závažné! Bez veřejné diskuse se připravuje rozhodnutí, které zásadně negativním způsobem ovlivní kvalitu života obyvatel města Olomouce a celkovou situaci v okolí města na celá desetiletí. Vodní zdroj, který má být takto výlučně chráněn, přitom není vodní zdroj v chráněné krajinné oblasti či strategický zdroj pro zásobování obyvatelstva, nýbrž náhradní vodní zdroj soukromé společnosti. Hrozí zmaření již vynaložených prostředků a znemožnění jednoho z nejvýznamnějších strategických záměrů pro město Olomouc. Podstatná část Olomouce se stane rukojmím zájmů jediné soukromé firmy. Přitom proběhla jednání, z nichž vyplynulo, že Olma může získat nové vodní zdroje s investiční náročností v řádu desítek milionů korun. Proti tomu stojí zmaření investice do východní tangenty v řádu mnoha miliard korun. Jak je možné, že výsledkem těchto jednání je návrh zcela jednostranného opatření, výhodného pouze pro jeden soukromý subjekt? Vědí o situaci členové Rady města Olomouce, zastupitelé a vedoucí odborů magistrátu? Je náhodou, že návrh OOP byl zveřejněn na úřední desce pouhé DVA DNY před termínem letošních komunálních voleb? Mimochodem, k prvnímu rozšíření ochranného pásma vodních zdrojů mlékárny z koncernu Agrofert došlo rovněž v tichosti, v „kovidové“ době v roce 2020.

Žádám proto primátora Olomouce, aby začal v této věci neprodleně konat a zajistil podání námitek vůči OPV ze strany Statutárního města Olomouce jako vlastníka pozemků v dotčeném území ve výše uvedené lhůtě. Tento krok je však pouze prvním krokem v procesu, který by měl následovat.

Souhlasím s tím, že ochrana přírody včetně ochrany vodních zdrojů je významným veřejným zájmem. Veřejné zájmy mají však nejrůznější podobu a formy a vždy je potřeba pečlivě vyvažovat jejich vzájemné vztahy tak, aby se našlo skutečně správné a vyvážené řešení problémů. Bezprecedentní rozšíření ochranného pásma náhradního vodního zdroje jedné soukromé společnosti rozhodně nepovažuji za významnější než základní strategický krok pro řešení dopravy v Olomouci. 

JUDr. Martin Major, MBA (ODS)
poslanec PS PČR