Práce na modernizaci a úpravě vodní nádrže Plumlov, které vyžadovaly snížení hladiny, byly ukončeny v předstihu. Již na konci května tak Povodí Moravy, s.p. zahájilo opětovné napouštění nádrže, které je však limitováno aktuální hydrologickou situací. Souběžná těžba sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí přehrady bude po vyschnutí sedimentů pokračovat.

Stavební práce na bezpečnostním přelivu a pravobřežním opevnění na plumlovské přehradě běží dle harmonogramu. Práce vyžadující snížení hladiny, tedy založení betonové patky pravobřežního zavázání a vydláždění, byly dokončeny v mírném předstihu již na konci května. „Nadále pokračujeme v provádění dlažeb a v betonáži bezpečnostního přelivu. Tyto práce již nevyžadují takové snížení hladiny. Od konce května jsme proto snížili odtok z nádrže na povolené minimum a nádrž plníme v závislosti na přítocích.“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Hladina vody ve vodní nádrži tak nyní není závislá na průběhu prací, ale na množství přitékající vody. Po srážkově vydatném loňském červnu letošní červen mnoho srážek nepřinesl a do přehrady přitéká minimum vody. „Ovlivnit můžeme pouze průběh prací, co ale ovlivnit neumíme, je počasí a množství vody přitékající do nádrže. Zatímco v loňském roce by s plněním nádrže v tomto období nebyl problém, v tom letošním můžeme pouze doufat, že se počasí umoudří. Z nádrže vypouštíme pouze nezbytné minimum vody, aby vodní tok poskytoval podmínky pro přežití vodních živočichů a současně dostatečně naředil odpadní vody vypouštěné do vodního toku pod nádrží,“ vysvětluje technickoprovozní ředitel Povodí Moravy, s. p. David Fína.

Letošní červnový průměrný průtok na přítoku do vodní nádrže nedosahuje ani 140 l/s. Pro srovnání v loňském roce to bylo v červnu v průměru 1000 l/s. Velmi nízké jsou i srážkové úhrny v povodí nad přehradou. Zatímco v loňském roce napadlo v období od začátku května do 11. června 84 mm srážek, v letošním roce je to o 30 % méně.

Souběžně s rekonstrukcí bezpečnostního přelivu provádí Povodí Moravy, s. p. také postupnou těžbu sedimentů a úpravy mokřadu na konci vzdutí vodní nádrže. Vytěženo již bylo koryto toku Kleštínek i hlavní koryto před výpustí. „Vytvořili jsme také rýhy pro odvodnění hlavního sedimentačního prostoru, který po vyschnutí odtěžíme. Všechen doposud vytěžený materiál jsme použili na vytvoření vrstvy výsadbových center, kde budeme na podzim obnovovat výsadbu vodních rostlin,“ doplňuje Fína. Výsadbových center bude šest a budou provedena tak, aby se z nich rostliny mohly následně šířit dál. Následovat bude obnova rostlin se zastoupením druhů, jako je orobinec, rákos či žabník. Na správnost provedení dohlíží odborný biologický dozor.