Poškození lesa v Neředíně zaznamenali zaměstnanci městské akciové společnosti Lesy města Olomouce. Zelenou plochu, známou jako Neředínský les, poškodili vandalové, když zde nepovolenými úpravami terénu i kácením vytvořili trasy pro jízdu na kolech s různými překážkami a skoky. Při této protizákonné činnosti navíc poškodili lesní porosty. V nejbližší době bude les uveden do původního stavu.

V lese někdo kácel dřeviny, aby zde mohl postavit překážky a skoky,“ říká ředitel Lesů města Olomouce David Janásek. „Není možné, aby si takto v lese někdo počínal! Ostatním návštěvníkům lesa zde pak hrozí riziko možného střetu s cyklisty. Z pohledu lesního hospodáře nerozumím tomuto jednání, když byl ve Slavoníně vybudován kvalitní moderní Bikepark, který mohou příznivci tohoto sportu plně využívat bez negativních dopadů na les i okolí.“ Bikepark ve Slavoníně mohou lidé využívat bezplatně.

Terénní úpravy narušují lokalitu i z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí ve městě a ochrany přírody,“ dodává Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu. „V době, kdy je vzhledem k omezení pohybu a cestování na krajinné prvky ve městě a jejich oživení vyvíjen velký tlak způsobený množstvím v území se pohybujících lidí, jsou tyto nelegální a nezákonné zásahy devastující!“

Společnost Lesy města Olomouce bude při řešení této situace postupovat tak, aby vzniklý stav napravila a Neředínský les vrátila do původního stavu,“ komentuje situaci primátor města Mirek Žbánek.

Jednou ze základních úkolů společnosti Lesy města Olomouce je počínat si v lese tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese a aby byly zachovány funkce lesa. Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům (§11 zákona 289/1995 Sb., o lesích). Dále je z pohledu zákona o lesích návštěvník povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců (§19). Na základě § 20 zákona o lesích je mimo jiné zakázáno provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, jakož i těžit stromy a keře nebo je poškozovat. Dále je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních a v neposlední řadě kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis