Jak dobře a vkusně označit provozovnu v městské památkové rezervaci nebo kam umístit reklamní poutač, s tím bude vlastníkům nemovitostí či provozovatelům nově radit metodika vydaná útvarem hlavního architekta. Ve spolupráci s orgány památkové péče sestavili pracovníci odboru strategie a řízení přehledný návod, jak postupovat při plánování změny vzhledu nemovitosti. Od příštího roku by mohly majitelům či nájemcům provozoven pomoci také dotace právě na pořízení nového návrhu i následnou instalaci.

Cílem nové metodiky s názvem „Označování provozoven a reklama v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu – metodika pro kvalitní praxi“ je zejména kultivovat veřejný prostor a snížit hladinu vizuálního smogu. „Olomouc je krásné historické město a jeho centrum si určitě nezaslouží být hyzděno nevkusnou a často i ilegální reklamou. Chceme proto tímto novým návodem informovat veřejnost, provozovatele a vlastníky objektů, jak vhodně řešit označení provozoven či umísťovat reklamní a informační zařízení,“ vysvětluje primátor Mirek Žbánek s tím, že nový dokument slouží pro zájemce jako informační zdroj, nikoli jako nařízení. „Jedná se o doporučující, návodný dokument, ve kterém shrnujeme zásady vedoucí ke kvalitní praxi. Vychází z aktuálních zkušeností z Olomouce i dalších měst.“

Rozhodne-li se vlastník, případně správce či uživatel nemovitosti v městské památkové rezervaci umístit nové označení provozovny, reklamní nebo informační zařízení, musí si ke svému záměru vyžádat kladné stanovisko odboru památkové péče olomouckého magistrátu. Nová metodika nyní dává návod, jak při tomto projednávání a schvalování postupovat. „Přehledně popisuje proces schvalování označení provozoven, reklamních a informačních nosičů. Zjednodušuje a urychluje celý postup povolování označení tím, že jasně žadatele zorientuje v problematice, podá jim přehledné a jednoduché tipy, jak zvládnout vyjednávání na úřadech ke spokojenosti všech zainteresovaných,“ přibližuje náplň dokumentu vedoucí útvaru hlavního architekta Jana Křenková.

„Cílem není přikazovat, zakazovat a svazovat provozovatele ustanoveními, ale vytvořit soubor doporučení pro kvalitní, hodnotné a originální řešení městského parteru, který právě tímto přístupem na základě kontextu a kvality může získat,“ doplňuje primátor.

A jak přimět majitele nemovitostí či provozovatele podniků ke změně? Motivací by mohla být dotace, o kterou budou moci zájemci žádat od příštího roku. Příspěvek na návrh a provedení úpravy označení provozovny na území městské památkové rezervace dle metodiky by mohl představovat až 50 procent uznatelných nákladů, tedy nákladů na grafický návrh a samotné provedení úprav, maximálně však může dotace dosáhnout 10 tisíc korun.

Nová metodika je ke stažení na webových stránkách města Olomouce:

https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky

Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce
tiskové oddělení