Větší manuální zručnost i vztah k technické práci doporučuje tuzemským dětem většina odborníků na vzdělávání. Problémem ale je, že k technické výchově školáků chybí kvalitní metodické podklady. V Olomouci teď právě takový metodický materiál pro učitele mateřských a prvního stupně základních škol připravili. Metodickou příručku a pracovní listy vytvořili pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov v rámci Místního akčního plánu II, vzdělávání v Olomouci (dále jen MAP).

Jedná se o velmi žádaný projekt, díky kterému se děti z olomouckých mateřských škol a prvního stupně základní školy učí manuální zručnosti a rozvíjí vztah k rukodělným činnostem“ vysvětluje Karel Konečný, náměstek olomouckého primátora, odpovědný za oblast školství. V Olomouci, respektive na Sluňákově, vznikl unikátní projekt „Zručnost, zrozená z kouzla materiálů“. Jedná se o komplex workshopů pro pedagogy, doplněný novou metodickou příručkou a pracovními listy s výstižným názvem Ruce těší rukodělnost. Obecným cílem programu je podpora polytechniky, tvořivosti a zručnosti dětí. Prakticky jde o to, že učitelé dostanou srozumitelné a ověřené návody a výukové aktivity, jak děti tvořivě seznamovat s prací se dřevem, kovem, textilem a dalšími materiály a vést je k budoucí samostatnosti.

První workshopy už proběhly na začátku listopadu, další jsou naplánované na začátek příštího roku. Pedagogové si premiérové workshopy i vytvořené učební materiály velmi chválí, protože učitelům i dětem dosud taková základní praktická výchova ke zručnosti chyběla. „Seminář bych dala „povinný“ pro všechny pedagogy na základních školách, běžných i speciálních. Děkuji i za poskytnutý materiál, který rozhodně využijeme při tvoření s dětmi,“ vzkazuje Michaela Bočková, učitelka ze základní školy pro sluchově postižené. Podobně kurz a učebnici hodnotí i další učitelé.

Jak pedagogové dodávají, nic dětem ve vztahu k technickým tématům nenahradí osobní a „vlastnoruční“ zkušenost. Potvrzuje to Katarína Greplová, učitelka Základní školy Hálkova. „Absolvovala jsem už dříve projektový den, který organizovalo Střediska Sluňákov ve spolupráci s MAP Olomouc o netopýrech, kdy jim děti samotné vytvářely budku pro žití. Když jsem viděla, jak jsou děti nadšené z toho, že si každý zkusil práci s kladivem, vrtačkou a dalším nářadím, neváhala jsem a začala jsem i já s takto malými dětmi chodit do školních dílem a více jsme se zaměřili na rozvoj polytechnických dovedností. Děti to neskutečně baví a jsou pyšné, že se jim výrobek povede,“ říká Katarína Greplová. „Seminář mi nabídl vnímání polytechniky v širších souvislostech, odnesla jsem si mnoho nápadů do výuky obecně, spoustu námětů na práci s dětmi, metodiku, a hlavně jsme si vyzkoušeli mnoho výrobků sami. Setkali jsme se i s možnými úskalími při výrobě, takže víme, co se žákům nemusí dařit a jak jim pomoci.“

Chtěl bych zdůraznit, že metodika vznikla na základě praktických potřeb pedagogů z našeho regionu a v budoucnu bude sloužit především našim školám, učitelům i dětem,“ zdůrazňuje náměstek Karel Konečný.

MAP II, vzdělávání v Olomouci, je zaměřen na předškolní a školní vzdělávání v Olomouci a v obci Bystročice. Je do něj zapojeno 93% ZŠ a MŠ v tomto území. Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi zřizovateli, školami, ostatními aktéry vzdělávání, ale i mezi školou a rodiči. Zmíněné skupiny se mohou podílet na plánování vzdělávání v území. Výstupem je strategický dokument MAP, který obsahuje analytickou část, strategickou část a akční plány. Součástí akčních plánů jsou jak aktivity škol, tak aktivity spolupráce. Tyto aktivity spolupráce mohou být podpořeny z prostředku projektu MAP II (finančně i organizačně). Aktivita spolupráce znamená, že se do aktivity, která je v souladu s cíli stanovenými v dokumentu zapojí minimálně tři školy z území. V současné době probíhá druhá aktualizace dokumentu a odborná veřejnost i širší veřejnost se může zapojit do procesu připomínkování. Finální verze dokumentu bude zveřejněna na https://map.olomouc.eu/

Jednou z hlavních podpořených aktivit spolupráce byl právě program nazvaný „Zručnost zrozená z kouzla materiálů“, který realizoval Sluňákov. Součástí přípravných fází byly i exkurze v některých mateřských a základních školách, kde pedagogové mezi sebou sdíleli příklady dobré praxe. Velmi důležitou součástí programu pak byla tvorba metodiky a pracovních listů v oblasti polytechniky pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Nejprve proběhlo testování metodiky na vybraných konkrétních školách, za účasti pedagogů a jejich žáků. Finále celého programu představují celodenní akreditované semináře. Metodiku lze získat v elektronické podobě na https://map.olomouc.eu/zrucnost-zrozena-z-kouzla-materialu/.

Projekt vznikl jako součást „Místního akčního programu II, vzdělávání v Olomouci“, který administruje odbor dotačních projektů olomouckého magistrátu. MAP je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií.