Zhodnotit a poměřit dosavadní práci nynějšího vedení města v polovině funkčního období. Takový je cíl brožury, která v těchto dnech v Olomouci vychází a je k dispozici veřejnosti. Srovnání programového prohlášení rady města se současnou realitou je asi nejobjektivnější možností, jak práci dnešního vedení města zhodnotit. Na 122 stranách je rozebrána kapitola po kapitole a pokryta celá šíře působnosti olomoucké radnice. Je určena nejen pro obyvatele Olomouce; dostanou ji například jednotliví ministři a mnohé další veřejné instituce, s nimiž Olomouc dlouhodobě spolupracuje.

Každá politická reprezentace města přichází s nějakými záměry, plány a prioritami. Jejich konkrétní znění jsme před dvěma lety sepsali do Programového prohlášení Rady města Olomouce na období 2018–2022. Tento dokument je pro nás základním vodítkem pro každodenní práci,“ vysvětluje primátor města Olomouce Miroslav Žbánek.

S tím pak úzce souvisí i vydání brožury Plníme programové prohlášení rady města 2018–2020: První poločas. Ta mapuje dosavadní fungování současné městské rady a zkoumá, jak se jí daří plnit cíle, jež si před dvěma lety vytyčila. A to včetně toho hlavního, kterým je trvalá proměna Olomouce i života Olomoučanů k lepšímu. „Kromě věcí, které jsme už splnili, zůstává i dost bodů, které jsou v běhu a na splnění teprve čekají. Nic ale neodkládáme a děláme na tom. Jsme nyní v poločase a já mohu slíbit, že z dosavadního tempa nepolevíme,“ dodává k vydání hodnotící brožury primátor.

Brožura je rozdělena do čtrnácti tematických kapitol. Prvních třináct se věnuje jednotlivým bodům programového prohlášení rady města a ta poslední hodnotí počínání Olomouce během první vlny pandemie onemocnění covid-19, která město zasáhla loni na jaře.

Velkým tématem je koncepční postup při plánování rozvoje města. Vytvořili jsme zásobník projektových námětů až do roku 2034, teď zpracováváme dlouhodobý investiční plán. Od počátku jsme chtěli zefektivnit fungování městských firem podle modelu koncernového řízení, i v tomto směru se už udělal velký kus práce,“ říká primátor Žbánek. „Zřídili jsme útvar hlavního architekta. Ten mimo jiné připravuje koncepční projekty revitalizace veřejných prostranství, jako je například zeleň na hlavních třídách ve městě. Podporujeme i menší projekty, které zkrášlují veřejná prostranství.“

Víc než půl miliardy korun mířilo každý rok do investičních akcí. „Občan v brožuře najde popis největších dokončených investic města, jako byla kompletní oprava ulice 8. května nebo výčet opravených mostů. Uvádíme i to, co se ještě nestihlo nebo co teprve začíná, jako je stavba druhé etapy tramvajové trati,“ říká investiční náměstek Martin Major. Ten má na starosti i bezpečnost obyvatel. „Právě dokončujeme jedinečný moderní varovný a informační systém, nejmodernější v zemi. Pokračujeme v rozšiřování kamerového systému a monitorujeme například i prostor škol a hřišť.“

Chytrá řešení postupně zavádíme do všech oblastí řízení města. Od zlepšování bezpečnosti a plynulosti provozu pomocí dálkově řízených křižovatek až po pohodlné hlášení závad pomocí mobilu. V příslušné kapitole je popsáno, který z úkolů je už hotov a na čem ještě musíme zapracovat. Dlouhodobým procesem je započatá digitalizace služeb magistrátu,“ komentuje další kapitolu Matouš Pelikán, náměstek primátora, který má v gesci také odbor informatiky a Smart City.

Nádherně opravená radnice je chloubou města, opravou prošly například kaple v Nedvězí, Hejčíně, Týnečku a Nemilanech, k tomu různé památky v dalších částech města. Pokud jde o živou kulturu, ačkoliv jsme v roce 2019 rozjeli několik velkých úspěšných akcí, vloni situaci zásadně ovlivnila pandemie koronaviru. Intenzivně teď hledáme cesty, jak kulturním institucím pomoct v těžké době,“ shrnuje aktivity a plány Markéta Záleská, náměstkyně pro cestovní ruch, kulturu a sport. Pokud jde o sport, pokračují modernizace veřejných a školních sportovišť, a přibývá škol, jejichž areály jsou otevřené pro veřejnost. Ve fázi projektové přípravy je rekonstrukce zimního stadionu.

Vítězství v celostátní soutěži Obec přátelská seniorům, nově otevřený Klub seniorů v Týnečku a Centrum pro seniory v Pavelčákově ulici či 233 podpořených projektů ze sociální oblasti dokládají, že postupujeme správně,“ říká náměstkyně Eva Kolářová, odpovědná za sociální oblast. „Pokračovat budeme v projektu rozšíření kapacity azylového domu pro matky s dětmi, připravujeme budování bytů pro ohrožené skupiny.“

Výčet zmodernizovaných škol a nově vybavených učeben je velmi dlouhý, Do škol investujeme každoročně desítky milionů korun,“ připomíná náměstek primátora Karel Konečný. Město pracuje i na postupném vylepšování stravy pro školáky. „Školy dostávají každý rok peníze na modernizaci kuchyní a jídelen, například na výdejnu stravy a jídelnu v ZŠ Svatoplukova to jen vloni bylo 6,5 milionu korun.“ V oblasti školství se dějí a mění i další věci, jako je dopravní výchova, vzdělávání učitelů či možnosti alternativního vzdělávání. Vše je v brožuře podrobně zdokumentováno. Velkým projektem, který ještě na realizaci čeká, je centrum bezpečí a interaktivního hřiště pro preventivní výchovu.

Oblast veřejné zeleně či třeba odpadového hospodářství spadá do gesce náměstka Otakara Bačáka. „Výrazně jsme zvýšili počet kontejnerů na tříděný odpad a na sídlištích vybudovali několik nových polopodzemních kontejnerových stání. Do letošního rozpočtu jsme zařadili stavbu moderního odpadového centra ve Chválkovicích,“ říká náměstek Bačák. „Máme rozpracovaný plán rozvoje historických městských parků, studii využití dešťových srážek i konkrétní plány na zelené střechy u některých veřejných budov. Připravujeme i adaptační strategii vůči změnám klimatu.“

Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2018–2022 lze stáhnout zde. Brožura je v omezeném počtu výtisků k dispozici v budovách magistrátu zde

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis