Nepojízdná auta bez technické kontroly nemají v ulicích co dělat. Majitelé odstavených aut s prošlou technickou kontrolou by měli zpozornět – město totiž začíná s přísnější kontrolou i odtahováním takových vozidel. „Ulice by se měly zbavit vraků, kterými mnohdy už od jara prorůstá plevel a zabírají místo,“ říká primátor Mirek Žbánek.

Novela zákona č. 13/1997 Sb. uvolnila vlastníkům komunikací ruce zejména při samotné definici toho, co lze považovat za vrak. Po takovém legislativním nástroji obce už dlouho volaly, protože to usnadní řešení případů, kdy vlastník vozidla nekomunikuje a není ochoten situaci napravit. Novelizovaný zákon výslovně zakazuje odstavovat na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vozidla, která mají více než šest měsíců prošlou technickou kontrolu. „Majitel auta pak zaplatí veškeré náklady na odtah vraku a jeho uskladnění či jeho případnou ekologickou likvidaci. Může jít o dost velkou sumu, která výrazně přesáhne hodnotu vozu. Pro vlastníky aut je tedy určitě lepší chovat se odpovědně,“ upozorňuje primátor Žbánek.

Městská policie Olomouc už zintenzivnila vyhledávání takových vozidel ve městě. Pomáhají jí v tom i komise městských částí či sami občané. Když najdou takové dlouho odstavené auto bez STK, oznámí strážníci podezření z přestupku stavebnímu odboru magistrátu. Vyrozumí také vlastníka pozemní komunikace, kterým je v případě městských komunikací odbor dopravy a územního rozvoje magistrátu.

Vlastník pozemní komunikace zašle „VÝZVU“ zjištěnému vlastníku resp. provozovateli vozidla, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo na pozemní komunikaci provozováno, nebo aby vozidlo z pozemní komunikace odstranil a odstavil mimo ni. Pokud na autě nejsou tabulky RZ a není na něm ani viditelné identifikační číslo VIN, provede silniční správní úřad na základě žádosti vlastníka silnice ohledání vozidla. V jeho rámci smí otevřít i uzamčené vozidlo! O konání ohledání zveřejní silniční úřad informaci nejméně pět dní předem vylepením na vozidle a současně i vyvěšením na úřední desce.

Následně vlastník vyzve zjištěného vlastníka či provozovatele vozidla, aby odstranil příčinu problému. To jinak řečeno znamená, že musí buď zajistit pravidelnou technickou prohlídku, případně odstranit závadu, kvůli které bylo auto technicky nezpůsobilé, a pokud nic z toho nelze provést, pak musí vozidlo ze silnice odstranit,“ vysvětluje náměstek primátora Martin Major, který návrh celého postupu předkládal radě města Olomouce. Lhůta pro splnění výzvy jsou dva měsíce.

Pokud vlastník auto neodstraní nebo mu nezajistí platnou technickou kontrolu, vlastník příslušné komunikace jej sám odstraní a odstaví na vhodném místě. Současně vlastníkovi oznámí, kde a jakým způsobem si může vozidlo vyzvednout. Odstranění auta provede vlastník silnice na náklady vlastníka resp. provozovatele vozidla. Pokud si majitel nevyzvedne auto do tří měsíců, vstoupí do procesu silniční správní úřad a rozhodne, zda povoluje prodej vozidla ve veřejné dražbě či nikoliv.

Vlastníkům či provozovatelům aut, která nechají dojít situaci až do takového konce, hrozí značná finanční újma. Uhradit totiž budou muset nejen náklady za samotné odtažení, ale i za uskladnění vozu na odstavné ploše, přičemž nejlevnější z nabídkových cen externích firem je 90 korun za jeden den uskladnění vozidla. Celkově se může platba, kterou bude majitel komunikace po neukázněném vlastníkovi vraku vymáhat, pohybovat v řádu až desetitisíců korun.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce